REKISTERISELOSTE


Rekisterin ylläpitäjä

JSI Ammattirekry Oy (myöhemmin pelkästään Amisrekry).

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Sanna Järvinen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää Amisrekrylle lähetettyjä työpaikkahakemuksia. Rekisterissä olevat henkilöt ovat lähettäneet Amisrekrylle avoimen hakemuksen tai hakeneet jotain tiettyä avoinna olevaa työtehtävää.

Rekisterin tietosisältö

Työnhakijarekisteriin tallennetaan henkilötiedot, jotka on saatu työnhakijan itsensä lähettämistä dokumenteista, kuten avoimesta hakemuksesta, hakemuskirjeestä ja CV:stä. Henkilöstä kerätään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä henkilön soveltuvuutta hänen hakemaansa tai tarjolla olevaan työtehtävään, mm. henkilön perustiedot, työkokemus, koulutustausta ja osaamiset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähde on ko. työnhakijan avoin hakemus ja sen liitteet sekä muut työnhakijan itse antamat tietolähteet.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirtäminen EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan Amisrekryn asiakasyrityksiin työnhakijan luvalla asiakkaan työntekijää koskevaa rekrytointipäätöstä varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Työnhakijarekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekrytoinnissa.
  • Työnhakijarekisterin tiedot ovat esimiesten ja henkilöstövastaavien käytössä näiden tehtävien toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa.
  • Kaikkia työnhakijarekisterin tietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus.
  • Avoimia hakemuksia säilytetään enintään kuusi (6) kuukautta hakemuksen päivittämisestä lähtien.
  • Työhakemuksia tiettyyn tehtävään säilytettään enintään yksi (1) vuosi.
  • Mikäli työnhakija työllistyy kauttamme hakemus ja CV säilytetään pysyvästi.

Sähköisessä muodossa oleva aineisto suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Palvelimen tietoturvasta vastaa palveluntarjoaja.

Rekisterin tarkistus ja tiedon korjaaminen

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilöreksiteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivästystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä henkilörekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.